Za­jí­má vás, jak po­znat jest­li je uchazeč kva­lit­ní a zda u vás vy­dr­ží?

Chce­te se na­u­čit tech­ni­ku po­ho­vo­ru po­u­ží­va­nou špič­ko­vý­mi recru­i­te­ry?

Chce­te nabrat do vaší firmy lidi, kteří se k vám budou hodit a vy­tvo­řit tak sta­bil­ní tým? 

Cíl kurzu:

Workshop rozvíjí dovednosti, znalosti a sebedůvěru v náboru a výběru správných lidí do týmů. Na tomto praktickém kurzu se naučíte používat techniky kompetenčního pohovoru.

Vytvoříte si solidní základ pro 2-4 kompetence používaných pro většinu pracovních rolí tak, aby vaše výběrová rozhodnutí byla konzistentní.

Pro koho je workshop vhodný:

Hiring manažeři, Recruiteři, HR specialisté, HR generalisté

Tento kurz je připraven pro ty, kteří jsou zodpovědní za výběrová rozhodnutí nových členů týmu a již mají určité zkušenosti s pohovorováním kandidátů.

Workshop je vhodný zejména pro týmové lídry, manažery a pracovníky v náboru. 

Na workshopu se naučíte:

používat techniky kompetenčního pohovoru

• prohloubit sbírání informací o dovednostech kandidáta použitím STAR metody

• vyhodnocovat a sjednocovat data podle dané kompetence

• činit objektivní výběrová rozhodnutí na základě faktů

Odnesete si:

Techniky a tipy k pohovoru

Soubor nejpoužívanějších kompetencí s definicemi, které můžete použíst u vás ve firmě

Praktický book s příklady kompetenčních otázek, které můžete ihned využít u pohovorů 

Lektorky

Veronika Trutzová

Ve­ro­ni­ka je HR pro­fe­si­o­nál s více než 15 letou zku­še­nos­tí v lid­ských zdro­jích.

V po­sled­ních le­tech pů­so­bi­la v ma­na­žer­ských ro­lích ve far­ma­ceu­tic­ké a FMCG spo­leč­nos­ti.

Její spe­ci­a­li­tou je pod­po­ra lea­der­shi­pu a roz­voj ma­na­že­rů v době změny.

Po­dí­le­la se na pro­jek­tech chan­ge ma­nage­men­tu a roz­vo­je za­měst­nan­ců.

Má za sebou vý­cvik v me­di­a­ci díky kte­ré­mu fa­ci­li­tu­je fi­rem­ní dis­ku­se a na­po­má­há spo­leč­nos­tem pro­chá­zet změ­nou.

V sou­čas­né době se nej­ví­ce vě­nu­je recru­it­men­tu a con­sul­tingu.

Snaží se úspěš­ně ba­lan­co­vat svůj život mezi malou ško­lač­ku a ener­gic­ké­ho te­e­nage­ra. Ve vol­ném čase ráda ces­tu­je, fotí  a nově se vě­nu­je vi­zu­a­li­za­ci.

Po boku svých ka­ma­rá­dek vede pro­jekt In­spi­ro­Mat­ky, který pod­po­ru­je ro­di­če v ná­vra­tu na pra­cov­ní trh.

Marta Nesbitt

Marta se věnuje HR od roku 2001. Fir­mám po­má­há vy­tvo­řit a na­sta­vit kva­lit­ní pro­ce­sy, pro­po­jit HR jako part­ne­ra s ostat­ní­mi od­dě­le­ní­mi nebo řídit jed­no­rá­zo­vé HR pro­jek­ty.

Jed­not­liv­cům zase po­má­há k od­kry­tí a for­mu­lo­vá­ní je­jich ta­len­tů nebo při ře­še­ní ob­tíž­ných pra­cov­ních si­tu­a­cí. Vede je k vy­u­ži­tí je­jich sil­ných strá­nek a kva­lit tak, aby jim je­jich pro­fes­ní dráha při­ná­še­la úspěch, ra­dost a smysl.

Má bo­ha­té zku­še­nos­ti ze špič­ko­vých glo­bál­ních kor­po­ra­cí (Ama­zon, Mars & Wri­gley, Rand­stad Ri­se­Smart).  Její spe­ci­a­li­za­cí je Ta­lent ma­nage­ment, Recru­it­ment a En­gage­ment.  

Pů­so­bi­la na­pří­klad v glo­bál­ním HR týmu spo­leč­nos­ti Ama­zon jako EU Se­ni­or HR Advi­sor a in­ter­ní ka­ri­ér­ní kouč pro ev­rop­ské lídry.

V sou­čas­né době se nej­ví­ce vě­nu­je ka­ri­ér­ní­mu kou­čin­ku ma­na­že­rů pro  efek­tiv­ní ve­de­ní týmů, zvy­šo­vá­ní vý­ko­nu a pro roz­voj sil­ných strá­nek. 

Ve vol­ném čase se ne­chá­vá po­hl­tit umě­ním, pří­ro­dou a svojí ro­di­nou. 

martanesbitt.cz

s čím můžeme pomoci?

pošlete nám zadání

pošlete nám zprávu

SKYPE ∴ WHATSAPP ∴ ZOOM
+420 724 511 854
externihr@GMAIL.COM

DAlší kurzy

ONBOARDING  Přijímání nových zaměstnanců 

PRACOVNÍ PRÁVO pro manažery

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ zaměstnanců, manažerů a lídrů

PERFORMANCE MANAGEMENT. Jak hodnotit výkon zaměstnanců a týmů

MEDIAČNÍ TECHNIKY