KURZ PRO HR A MANAŽERY: NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

JAK ZÍSKAT SKVĚLÉ LIDI DO VAŠEHO TÝMU

ŽÁDNÁ NUDNÁ TEORIE.

JENOM PRAXE, ZKUŠENOSTI A KNOW-HOW Z TOP FIREM.

Chce­te při­táh­nout ši­kov­né lidi do vaší firmy, vy­tvo­řit sta­bil­ní tým a sní­žit fluk­tu­a­ci?

Za­jí­má vás, jak po­znat jest­li je kan­di­dát kva­lit­ní a zda u vás vy­dr­ží?

Chce­te se na­u­čit tech­ni­ky po­ho­vo­ru po­u­ží­va­né špič­ko­vý­mi recru­i­te­ry?

Detaily

Termín konání:

3.června, 2020
9:00- 17:00

Místo konání

bude upřesněno

OBSAH KURZU:

Bez marketingu to nejde  

HR branding a využití sociálních sítí 

Ideální uchazeč

Popis pracovních míst

Komunikace mezi hiring manažerem, HR, agenturou

Potřeby uchazečů

Etika náboru

Druhy výběrového řízení a pohovorů

Spolupráce s agenturou ano či ne?

Příklady asessmentů

Základní kompetence a jak se zjišťují

Workshop metod a technik pohovoru

Jak vyhodnotit výběrové řízení

Jak se vyvarovat chyb při výběru a neodradit kandidáta

Jak dávat zpětnou vazbu uchazeči

Lektoři

Veronika Trutzová

Ve­ro­ni­ka je HR pro­fe­si­o­nál s více než 15 letou zku­še­nos­tí v lid­ských zdro­jích.

V po­sled­ních le­tech pů­so­bi­la v ma­na­žer­ských ro­lích ve far­ma­ceu­tic­ké a FMCG spo­leč­nos­ti.

Její spe­ci­a­li­tou je pod­po­ra lea­der­shi­pu a roz­voj ma­na­že­rů v době změny.

Po­dí­le­la se na pro­jek­tech chan­ge ma­nage­men­tu a roz­vo­je za­měst­nan­ců.

Má za sebou vý­cvik v me­di­a­ci díky kte­ré­mu fa­ci­li­tu­je fi­rem­ní dis­ku­se a na­po­má­há spo­leč­nos­tem pro­chá­zet změ­nou.

V sou­čas­né době se nej­ví­ce vě­nu­je recru­it­men­tu a con­sul­tingu.

Snaží se úspěš­ně ba­lan­co­vat svůj život mezi malou ško­lač­ku a ener­gic­ké­ho te­e­nage­ra. Ve vol­ném čase ráda ces­tu­je, fotí  a nově se vě­nu­je vi­zu­a­li­za­ci.

Po boku svých ka­ma­rá­dek vede pro­jekt In­spi­ro­Mat­ky, který pod­po­ru­je ro­di­če v ná­vra­tu na pra­cov­ní trh.

Marta Nesbitt

HR se vě­nu­ji od roku 2001 a fir­mám po­má­hám vy­tvo­řit a na­sta­vit kva­lit­ní pro­ce­sy, pro­po­jit HR jako part­ne­ra s ostat­ní­mi od­dě­le­ní­mi nebo řídit jed­no­rá­zo­vé HR pro­jek­ty.

Jed­not­liv­cům zase po­má­hám k od­kry­tí a for­mu­lo­vá­ní je­jich ta­len­tů nebo při ře­še­ní ob­tíž­ných pra­cov­ních si­tu­a­cí. Vedu je k vy­u­ži­tí je­jich sil­ných strá­nek a kva­lit tak, aby jim je­jich pro­fes­ní dráha při­ná­še­la úspěch, ra­dost a smysl.

Mám bo­ha­té zku­še­nos­ti ze špič­ko­vých glo­bál­ních kor­po­ra­cí (Ama­zon, Mars & Wri­gley, Rand­stad Ri­se­Smart).  Mojí spe­ci­a­li­za­cí je Ta­lent ma­nage­ment, Recru­it­ment a En­gage­ment.  

Pů­so­bi­la jsem na­pří­klad v glo­bál­ním HR týmu spo­leč­nos­ti Ama­zon jako EU Se­ni­or HR Advi­sor a in­ter­ní ka­ri­ér­ní kouč pro ev­rop­ské lídry.

V sou­čas­né době se nej­ví­ce vě­nu­ji ka­ri­ér­ní­mu kou­čin­ku ma­na­že­rů pro  efek­tiv­ní ve­de­ní týmů, zvy­šo­vá­ní vý­ko­nu a pro roz­voj sil­ných strá­nek. 

Ve vol­ném čase se ne­chá­vám po­hl­tit umě­ním, pří­ro­dou a svojí ro­di­nou. 

Zuzana Bravo – Jokešová

Zuza­na vede již více než 20 let vlast­ní firmu za­mě­ře­nou na recru­it­ment.  Vě­nu­je se ná­bo­ru za­měst­nan­ců, agen­tur­ní­mu za­měst­ná­vá­ní a pod­po­ře svých kli­en­tů v ob­las­ti HR.

Tato pro­fe­se je jejím ko­níč­kem, vášní i ne­u­stá­lou vý­zvou na poli čes­ké­ho, dy­na­mic­ky se mě­ní­cí­ho pra­cov­ní­ho trhu.

Její zku­še­nos­ti, zna­los­ti, ak­tiv­ní pří­stup a po­kro­ko­vé myš­le­ní jí umožňují při­stu­po­vat k per­so­nál­ním po­tře­bám kli­en­tů stra­te­gic­ky, pro­fe­si­o­nál­ně a s leh­kos­tí od­bor­ní­ka ve svém od­vět­ví.

DAlší kurzy

ONBOARDING  Přijímání nových zaměstnanců 

PRACOVNÍ PRÁVO pro manažery

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ zaměstnanců, manažerů a lídrů

PERFORMANCE MANAGEMENT. Jak hodnotit výkon zaměstnanců a týmů

MEDIAČNÍ TECHNIKY

s čím můžeme pomoci?

pošlete nám zadání

Kontaktujte Externí HR

SKYPE ∴ WHATSAPP ∴ ZOOM
+420 724 511 854
veronika.trutz@GMAIL.COM