KDO JSME

Veronika Trutzová

Ve­ro­ni­ka je HR pro­fe­si­o­nál s více než 15 letou zku­še­nos­tí v lid­ských zdro­jích.

V po­sled­ních le­tech pů­so­bi­la v ma­na­žer­ských ro­lích ve far­ma­ceu­tic­ké a FMCG spo­leč­nos­ti.

Její spe­ci­a­li­tou je pod­po­ra lea­der­shi­pu a roz­voj ma­na­že­rů v době změny.

Po­dí­le­la se na pro­jek­tech chan­ge ma­nage­men­tu a roz­vo­je za­měst­nan­ců.

Má za sebou vý­cvik v me­di­a­ci díky kte­ré­mu fa­ci­li­tu­je fi­rem­ní dis­ku­se a na­po­má­há spo­leč­nos­tem pro­chá­zet změ­nou.

V sou­čas­né době se nej­ví­ce vě­nu­je recru­it­men­tu a con­sul­tingu.

Snaží se úspěš­ně ba­lan­co­vat svůj život mezi malou ško­lač­ku a ener­gic­ké­ho te­e­nage­ra. Ve vol­ném čase ráda ces­tu­je, fotí  a nově se vě­nu­je vi­zu­a­li­za­ci.

Po boku svých ka­ma­rá­dek vede pro­jekt In­spi­ro­Mat­ky, který pod­po­ru­je ro­di­če v ná­vra­tu na pra­cov­ní trh.

Helena Theunissen

He­le­na se dlou­ho­do­bě vě­nu­je osob­ní­mu roz­vo­ji. Po boku svého man­že­la za­lo­ži­la a spo­luved­la úspěš­né ob­chod­ní spo­leč­nos­ti, a zís­ka­la tak zku­še­nos­ti z ob­cho­du, HR, práv­ní­ho po­ra­den­ství, mar­ke­tingu, kri­zo­vé­ho ma­nage­men­tu.

Vy­stu­do­va­la PF UK a její spe­ci­a­li­tou je pra­cov­ní právo. Ab­sol­vo­va­la vý­cvik v Me­di­a­ci, a nyní roz­ši­řu­je své co­a­chin­go­vé do­ved­nos­ti na škole Escu­e­la Im­pac­ta.

Svým kli­en­tům je prů­vod­cem v pro­ce­su změny. Oceňují pře­de­vším její pod­po­ru, ener­gii a struk­tu­ru, která jim do ži­vo­ta vnáší mo­ti­va­ci i směr.

Jed­nou z je­jích před­nos­tí je schop­nost na­slou­chat člo­vě­ku a umož­nit mu roz­tří­dit jeho sny, přání a po­tře­by, upřes­nit před­sta­vy a zvá­žit mož­nos­ti je­jich na­pl­ně­ní.

Věří, že člo­věk je zá­klad­ní kámen spo­leč­nos­ti, a že dobré vzta­hy jsou solí ži­vo­ta.

S ko­le­gy­ní vede workshop Vo­li­tel­né de­sa­te­ro, úvod do se­be­roz­vo­je.

Mluví an­g­lic­ky, ho­land­sky a špa­něl­sky. A často ji za­stih­ne­te s fo­to­a­pa­rá­tem v ruce.

 

 

Zuzana Jokešová

 

Zuza­na vede již více než 20 let vlast­ní firmu za­mě­ře­nou na recru­it­ment.  Vě­nu­je se ná­bo­ru za­měst­nan­ců, agen­tur­ní­mu za­měst­ná­vá­ní a pod­po­ře svých kli­en­tů v ob­las­ti HR.

 

Tato pro­fe­se je jejím ko­níč­kem, vášní i ne­u­stá­lou vý­zvou na poli čes­ké­ho, dy­na­mic­ky se mě­ní­cí­ho pra­cov­ní­ho trhu.

 

Její zku­še­nos­ti, zna­los­ti, ak­tiv­ní pří­stup a po­kro­ko­vé myš­le­ní jí umožňují při­stu­po­vat k per­so­nál­ním po­tře­bám kli­en­tů stra­te­gic­ky, pro­fe­si­o­nál­ně a s leh­kos­tí od­bor­ní­ka ve svém od­vět­ví.

 

 

 

 

Marta Nesbitt

Marta se věnuje HR od roku 2001. Fir­mám po­má­há vy­tvo­řit a na­sta­vit kva­lit­ní pro­ce­sy, pro­po­jit HR jako part­ne­ra s ostat­ní­mi od­dě­le­ní­mi nebo řídit jed­no­rá­zo­vé HR pro­jek­ty.

Jed­not­liv­cům zase po­má­há k od­kry­tí a for­mu­lo­vá­ní je­jich ta­len­tů nebo při ře­še­ní ob­tíž­ných pra­cov­ních si­tu­a­cí. Vede je k vy­u­ži­tí je­jich sil­ných strá­nek a kva­lit tak, aby jim je­jich pro­fes­ní dráha při­ná­še­la úspěch, ra­dost a smysl.

Má bo­ha­té zku­še­nos­ti ze špič­ko­vých glo­bál­ních kor­po­ra­cí (Ama­zon, Mars & Wri­gley, Rand­stad Ri­se­Smart).  Její spe­ci­a­li­za­cí je Ta­lent ma­nage­ment, Recru­it­ment a En­gage­ment.  

Pů­so­bi­la na­pří­klad v glo­bál­ním HR týmu spo­leč­nos­ti Ama­zon jako EU Se­ni­or HR Advi­sor a in­ter­ní ka­ri­ér­ní kouč pro ev­rop­ské lídry.

V sou­čas­né době se nej­ví­ce vě­nu­je ka­ri­ér­ní­mu kou­čin­ku ma­na­že­rů pro  efek­tiv­ní ve­de­ní týmů, zvy­šo­vá­ní vý­ko­nu a pro roz­voj sil­ných strá­nek. 

Ve vol­ném čase se ne­chá­vá po­hl­tit umě­ním, pří­ro­dou a svojí ro­di­nou. 

martanesbitt.cz

s čím můžeme pomoci?

pošlete nám zadání

Kontaktujte Externí HR

SKYPE ∴ WHATSAPP ∴ ZOOM
+420 724 511 854
veronika.trutz@GMAIL.COM